Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu (więcej informacji).
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Aktualności
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ROZPOCZĘCIA UCZĘSZCZANIA DO KLUBU OD STYCZNIA 2021 r. OBECNIE JESTEŚMY W TRAKCIE NABORU. PLANOWANE PRZYJĘCIA STYCZEŃ - WRZESIEŃ 2021. 
CHĘTNYCH ZAPRASZAMY DO KONTAKTU ! 

W KLUBIE MALUCHA „BĄBELEK” OFERUJEMY:
- ATRAKCYJNE WARUNKI,
- BARDZO KAMERALNĄ GRUPĘ 12 DZIECI (ILOŚĆ MIEJSC W KLUBIE = 12 !)
- TEMATYCZNE ZAJĘCIA ORAZ DUŻO ATRAKCJI DLA MALUCHÓW
- DWIE STAŁE OPIEKUNKI,
- LOGOPEDA PROWADZĄCA ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE
- ZAJĘCIA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM.
OBECNIE JESTEŚMY W TRAKCIE NABORU. PLANOWANE PRZYJĘCIA WRZESIEŃ 2020. 
CHĘTNYCH ZAPRASZAMY DO KONTAKTU !

W KLUBIE MALUCHA „BĄBELEK” OFERUJEMY:
- ATRAKCYJNE WARUNKI,
- BARDZO KAMERALNĄ GRUPĘ 12 DZIECI (ILOŚĆ MIEJSC W KLUBIE = 12 !)
- TEMATYCZNE ZAJĘCIA ORAZ DUŻO ATRAKCJI DLA MALUCHÓW
- DWIE STAŁE OPIEKUNKI,
- LOGOPEDA PROWADZĄCA ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE
-NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROWADZĄCY ZAJĘCIA Z
JĘZYKIEM ANGIELSKIM.

Regulamin

Regulamin

Klub Malucha „BĄBELEK” Ewa Sapieżko

   ul.Trawiasta 16/73

15-161 Białystok

tel. 884 096 495Klub Malucha wspomaga proces rozwoju i edukacji dzieci objętych opieką. Pełni funkcje opiekuńcze,wychowawcze i kształcące. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.Postanowienia ogólne

 1. Klub sprawuje funkcję opiekuńczo- wychowawczą nad dziećmi w wieku od 1 roku do 3 roku życia , a w szczególnych przypadkach nad dziećmi do lat 4.

 1. Klub zapewnia profesjonalną opiekę, zabawy stymulujace rozwój psychoruchowy dziecka i dostosowane do wieku i możliwości zajęcia edukacyjne, plastyczne, ruchowe, taneczne, twórcze i tematyczne oraz szerokie zaplecze literatury dziecięcej.

 1. Klub funkcjonuje cały rok kalendarzowy, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dwutygodniowej przerwy wakacyjnej, jak również niektórych dni ustalonych wcześniej przez Właściciela Klubu Malucha Bąbelek.

 1. Klub jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 17.30 oraz, w przypadku zgłoszeń rodziców, w weekendy (w ustalonych porach). Nieodebranie dziecka w godzinach pracy Klubu skutkuje pobieraniem dodatkowej opłaty w wys. 35 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w Klubie.

 1. Czesne płatne jest do 05 dnia każdego miesiąca na konto firmowe bądź osobiście w Klubie Malucha. W przypadku dodatkowych godzin (naliczanych oddzielnie) naliczane są one i dodawane do kwoty kolejnego miesiąca. W sytuacji, kiedy niemożliwe jest uiszczenie opłaty miesięcznej w wyznaczonym terminie Rodzic/Opiekun zobowiązany jest do powiadomienia właściciela placówki o zaistniałej sytuacji i wspólnym ustaleniu rozwiązania.

 1. Rodzice/Opiekunowie są zobowiązani do przyprowadzania oraz odbierania dzieci w wyznaczonych godzinach. W przypadku, kiedy dziecko będzie odbierane przez inne pełnoletnie osoby, należy złożyć stosowne oświadczenie z danymi osoby upoważnionej. Nie ma możliwości telefonicznego wskazania opiekuna odbierającego dziecko. W przypadku stwierdzenia, że rodzic lub wskazany opiekun, co do którego zachodzi obawa, że nie gwarantuje odpowiedniej opieki nad dzieckiem /stany emocjonalne,odurzenie i inne/ dziecko pozostaje w Klubie do momentu przybycia zawiadomionej przez Klub innej uprawnionej do odbioru dziecka osoby.

 1. Przy zapisach dziecka do Klubu Rodzic/Opiekun zobowiązany jest do uiszczenia rocznej opłaty wpisowej w wysokości 400 zł na konto firmy. Opłata ta jest bezzwrotna i zapewnia rezerwacje miejsca, ubezpieczenie NNW dziecka oraz doposażenie Klubu względem potrzeb w pierwszym roku przebywania dziecka w Klubie. Opłata ubezpieczenia NNW dziecka za kolejne okresy wynosi 30 zł rocznie.

 1. Podpisanie umowy z Klubem jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz cennika.

 1. Nieobecność Maluszka w Klubie nie zwalnia od obowiązku uiszczania stałej opłaty miesięcznej, która jest gwarancją zachowania miejsca.

 2. W przypadku gdy palcówka stara się o dotacje i ja otrzyma kwota czesnego miesięcznego jest pomniejszana o kwotę przyznanej dotacji na warunkach podanych przez źródło z którego pochodzi dotacja.

  11. W czasie dwutygodniowej przerwy wakacyjnej czesne wynosi 100% czesnego podstawowego zadeklarowanego w umowie.Termin przerwy wakacyjnej ustala Klub Malucha i podaje rodzicom do wiadomości juz na początku roku kalendarzowego na tablicy ogłoszeń.


Obowiązki Klubu


 1. Dzieci przebywają pod opieką wykwalifikowanej kadry, która jest przepełniona cierpliwością i pozytywnie nastawiona do swojej pracy z dziećmi.

 1. W ramach opłaconego abonamentu Klub zobowiązuje się do zapewnienia leżaków, pościeli, poduszek, środków higienicznych (z wyjątkiem pieluch) itp.

 1. Do obowiązków pracowników należy dbałość o bezpieczeństwo, dobre samopoczucie, higienę oraz prawidłowy rozwój dzieci. W celu ochrony pozostałych podopiecznych personel może odmówić przyjęcia dziecka, które ma wyraźne objawy choroby.

 1. Rodzice/Opiekunowie zostaną natychmiast powiadomieni o fakcie pogorszenia stanu zdrowia dziecka podczas jego pobytu w Klubie i mają obowiązek niezwłocznie odebrać chore dziecko z placówki. W innym przypadku personel wzywa współpracującego z Klubem lekarza. Koszt wizyty ponoszą Rodzice/Opiekunowie.

 1. Personel Klubu nie jest upoważniony do podawania dzieciom lekarstw z wyjątkiem sytuacji, kiedy zostanie przez Rodziców/Opiekunów złożone stosowne oświadczenie (w przypadku stałego brania leków).

 1. Klub nie zapewnia własnego wyżywienia. Posiłki dowożone są przez sprawdzoną firmę cateringową.

 1. Klub zobowiązuje się do utrzymania czystości i higieny we wszystkich pomieszczeniach, w których przebywają dzieci.

 1. Klub zapewnia miejsce dla każdego dziecka na rzeczy osobiste (pieluchy, smoczki, pościel, ubranka na zmianę).


Obowiązki Rodzica/Opiekuna


 1. Warunkiem zapisania oraz pobytu dziecka w Klubie jest złożenie karty zdrowia, karty informacyjnej dziecka, upoważnienia do działania w nagłych wypadkach, uiszczenie opłaty wpisowej, podpisanie umowy oraz regularne opłacanie abonamentu.

 1. Rezerwacji miejsca w Klubie dokonać można poprzez wpłacenie opłaty wpisowej, nie później niż 7 dni od podpisania umowy. W innym przypadku rezerwacja miejsca oraz umowa wygasa, a wolne miejsce proponowane jest następnym, zainteresowanym Rodzicom/Opiekunom.

 1. Rodzic/Opiekun jest zobowiązany do zapewnienia dziecku wyprawki, która obejmuje:

  • Butelkę ze smoczkiem (jeśli dziecko używa)/ kubek niekapek;

  • Szczoteczkę do zębów

  • Pieluchy (w przypadku młodszych dzieci);

  • Smoczek (jeśli dziecko używa);

  • Obuwie zmienne/skarpetki z podeszwa antypoślizgową;

  • Ubranie na zmianę + piżamka

 1. Rodzic/Opiekun może przebywać z dzieckiem w Klubie w ramach tzw. adaptacji nie dłużej, niż 15 minut zaraz po przyprowadzeniu dziecka do placówki. Po tym czasie dziecko powinno być zostawiane pod opieką Klubu. Regulacja ta jest podyktowana dobrem dziecka, ułatwia mu bowiem wyrobienie sobie odpowiedniej rutyny. Tym samym nie rozprasza to uwagi innych podopiecznych.

 1. Rodzic/Opiekun ma obowiązek powiadomić personel Klubu o nieobecności dziecka w danym dniu najpóźniej do godziny 6.30 tegoż dnia lub w dzień poprzedzający nieobecność.

 1. Rodzic/Opiekun jest zobowiązany przyprowadzać zdrowe dziecko oraz ma obowiązek informowania Personel Klubu o stanie zdrowia w momencie przyprowadzenia go do Klubu Malucha.

 1. Dziecko chore lub podejrzane o chorobę nie zostanie przyjęte, żeby nie stwarzać zagrożenia rozprzestrzeniania się choroby.

 1. Rodzic/Opiekun po przebytej chorobie dziecka ma obowiązek dostarczyć zaświadczenie od lekarza pediatry o stanie zdrowia dziecka.

 1. O rezygnacji z uczęszczania Dziecka do Klubu, Rodzice/Opiekunowie powinni poinformować na piśmie właścicielkę Klubu z minimum miesięcznym wyprzedzeniem. Zaprzestanie naliczania opłaty za opiekę następuje z końcem miesiąca, w którym mija okres wypowiedzenia.

 1. W przypadku zmiany adresu zamieszkania lub nr telefonu Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Klub Malucha.Postanowienia końcowe


 1. W sprawach, których niniejszy Regulamin nie reguluje, obowiązują indywidualne ustalenia między Klubem a Rodzicem/Opiekunem.

 1. Rodzice/Opiekunowie będą informowani o ewentualnych zmianach w regulaminie oraz cenniku poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie. Rodzic/Opiekun ma prawo wypowiedzenia umowy w terminie 30 dni od momentu wprowadzenia zmian.

 1. Rodzice/Opiekunowie wyrażają zgodę na publikację zdjęć z udziałem swojego Maluszka na stronie internetowej.

 1. Klub Malucha nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy wartościowe przynoszone do placówki, które nie wiążą się z działalnością statutową.

5. Punkt 9 postanowień ogólnych o zniżkami za nieobecności dotyczy jedynie karnetów, a nie czesnego pomniejszonego o dotacje.